Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Obnova konania

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku vykonal v roku 2009 u daňovníka daňovú kontrolu dane z nehnuteľností. V priebehu výkonu daňovej kontroly daňovník umrel. Správca dane si urobil úsudok o dedičovi, s ktorým daňovú kontrolu uk...

Príspevok z EAFRD

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD (2. programové obdobie) nám poskytol NFP z Poľnohospodárskej platobnej agentúry opatrenie č. 3.4.1., ktorý sme použili na rekonštrukciu budovy (v zmluve nie je zahrnutá daň z pridanej ho...

Materská dovolenka

Ako má postupovať mestská časť v prípade dovolenky (minuloročnej a tohoročnej), keď zamestnankyňa pôjde na materskú dovolenku? Má nárok na dovolenku aj počas materskej dovolenky?

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi

Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak, je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj...

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Daňovník podal daňové priznanie na dani z nehnuteľností na rok 2005. Na základe podaného daňového priznania správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2005, 2006, 2007, 2008. V roku 2009 správca dane zistil, že v dôsledku prechodu na iný p...

Platenie zdravotného poistenia z dohody o vykonaní práce

Zamestnávame aj zamestnancov na dohody o vyko­naní práce. Ide prevažne o študentov a dôchodcov. Príjem z dohôd je vyšší ako 200 eur mesačne. Je zamestnávateľ povinný z príjmov z dohôd odvádzať zrážkovú daň alebo preddavkovú daň? Je povinnosťou ...

Uloženie pokuty za oneskorené podanie daňového priznania

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. j...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály