Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Odmena zástupcu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Náš starosta je vážne a dlhodobo chorý. Jeho zástupkyňa, ktorá je podnikateľka, navrhla obecnému zastupiteľstvu, že ho bude zastupovať v plnom rozsahu a zastupiteľstvo jej priznalo plat podľa § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 80 % pl...

Bežné a kapitálové výdavky

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce – na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Protiprávne uznesenie o nájme

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Máme uzavretú nájomnú zmluvu so súkromnou základnou umeleckou školou. Naši poslanci schválili uznesenie, ktorým tomuto nájomcovi odpustili nájomné za 3 mesiace. Starosta uznesenie nepodpísal. Ako máme postupovať, ak poslanci do troch mesiacov poza...

Obec po zániku mandátu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Starosta sa vzdal mandátu. Aké to má dôsledky a ako má obec postupovať, ak má iniciovať doplňovacie voľby?

Mimoriadna odmena poslancovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Zástupca starostu sa zaslúžil o úspech mimoriadne prospešného projektu. Starosta mu chce dať odmenu, ale ako zástupcovi mu už priznal zákonné maximum (70 %). Môže zástupca dostať mimoriadnu odmenu ako poslanec podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zr...

Zriadenie funkcie prednostu obecného úradu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V obci s 1 400 obyvateľmi uvažujeme zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Stačí, ak takú funkciu zriadi starosta? Je to limitované počtom obyvateľov alebo počtom zamestnancov?

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ – PPA dňa 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtovali sme to ako krátkodobý bankový úver, keď­že splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpí...

Zaúčtovanie rezervného fondu

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018. Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 sme na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mali do rezervného fondu previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €...

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“): VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €, výsledok finančných operácií: –19 tis. €, VH po započítaní finančných operácií: + 13 t...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály