Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Nenastúpenie do práce po skončení rodičovskej dovolenky

Zamestnankyňa napriek našej písomnej výzve, aby zdôvodnila, prečo nenastúpila po skončení rodičovskej dovolenky do práce, iba telefonicky reagovala, že sa už nemieni vrátiť, ale zároveň odmietla pristúpiť aj na dohodu o skončení pracovného pome...

Dovolenka pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas

Som absolventka vysokej školy, momentálne na materskej dovolenke, a od januára budúceho roka by som chcela nastúpiť do zamestnania aspoň na skrátený pracovný úväzok. Na akú dovolenku by mi vznikol nárok, keby som pracovala napríklad iba tri dni...

Porušenie liečebného režimu

Aké možnosti kontroly má zamestnávateľ, aby zistil či jeho zamestnanec počas práceneschopnosti dodržiava liečebný režim a aké sankcie môže uplatniť voči zamestnancovi, ak zistí, že zamestnanec túto povinnosť závažne porušil?

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na rok 2010  v Článku II. ods. 2 ustanovuje  pre zamestnancov v pracovn...

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi

Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak, je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj...

Príjem dotácie

Obce v roku 2009 dostali od Ministerstva financií SR dotáciu na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Táto dotácia mala byť vyčerpaná najneskôr do 31. 3. 2010. Ako má obec postupovať pri účtovaní v roku 2...

Obnova konania

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku vykonal v roku 2009 u daňovníka daňovú kontrolu dane z nehnuteľností. V priebehu výkonu daňovej kontroly daňovník umrel. Správca dane si urobil úsudok o dedičovi, s ktorým daňovú kontrolu uk...

Materská dovolenka

Ako má postupovať mestská časť v prípade dovolenky (minuloročnej a tohoročnej), keď zamestnankyňa pôjde na materskú dovolenku? Má nárok na dovolenku aj počas materskej dovolenky?

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Daňovník podal daňové priznanie na dani z nehnuteľností na rok 2005. Na základe podaného daňového priznania správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2005, 2006, 2007, 2008. V roku 2009 správca dane zistil, že v dôsledku prechodu na iný p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály