Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2012

Dotácie poskytované obcou

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Článok sa zameriava na problematiku finančných vzťahov obce k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, k právnickým osobám, ktorých je obec zakladateľom, k rozpočtom in...

Opravné prostriedky podľa novej právnej úpravy

Ing. Katarína Skalová

Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní“) bol procesným zákonom, ktorý upravoval postup správc...

Schvaľovanie nájomných zmlúv

Mgr. Ladislav Briestenský

Medzi poslancami a starostom je rozpor v tom, kto je oprávnený schvaľovať nájomné zmluvy. Poslanci argumentujú tým, že predchádzajúci starosta uzatváral nájomné zmluvy až po ich prerokovaní a schvá...

Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu

Ing. Bibiána Jobbagyová

Obec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školu s právnou subjektivitou. V roku 2011 obec dostala finančné  prostriedky na bežné výdavky – opravu strechy vo výške 50 000 eur. Tieto finančné pros...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.