Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2021

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2021

Pasivita obce pri delegovanom výkone štátnej správy

JUDr. Lukáš Tomaš

V podmienkach slovenskej územnej samosprávy sa uplatňuje tzv. zmiešaný model verejnej správy. Právnym výrazom zmiešaného charakteru správnych pôsobností obcí je deľba obecných kompetencií medzi výk...

Nezákonné konanie verejného zhromaždenia

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právo zhromažďovať sa patrí k základným právam a slobodám garantovaným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., ako i Listinou základných práv a slobôd. Právo zhromažďovať sa...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk..

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 22.1.2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.