Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 6/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
6/2021

Požiadavky na označovanie určitých jednorazových plastových výrobkov

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Najnovšie požiadavky na označovanie určitých jednorazových plastových výrobkov, ktoré v krátkej dobe ovplyvnia výrobcov obalov, výrobcov neobalových výrobkov a distribútorov, vychádzajú zo smernice...

Biologicky rozložiteľný odpad a klimatické zmeny

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje mieru, ktorou môže prispievať inštitút biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu k predchádzaniu a zmierňovaniu dopadu klimatických zmien na ľudskú spoločnosť. Nedávne štúdie...

Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva

Ing. Uršula Pomfyová Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Ako vznik odpadov z triedeného zberu, správne vedenie evidencie a ohlasovanie údajov súvisí s úrovňou vytriedenia odpadov v obci, s plnením cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výro...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 6. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.