Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2012

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD. Ing. Lucia Kašiarová Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

V každej účtovnej jednotke sa účtovná závierka považuje za ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie (v prípade štátnej správy a samosprávy za kalendárny rok, ktorý je zároveň aj rozpočtovým ro...

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Vladimír Pastierik Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty v z. n. p.(ďalej len „zákon o DPH“) bol novelizovaný s účinnosťou od 1.10. 2012, resp. 1.1. 2013 (§ 85l od 1. 1. 2014) novelou č. 246/2012 Z. z. Člá...

Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Ing. Peter Kapuscinský Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal kontrolu zameranú na efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu znižovania nezamestnanosti; kontrolou bola tiež preverená ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.