Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 9/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
9/2023

Opätovné použitie stavebných materiálov

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje nove prístupy a technológie v oblasti stavebníctva, ktoré sa zameriavajú na predchádzanie vzniku stavebných odpadov a opätovné použitie stavebných materiálov. Z obsahového hľadi...

Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike

RNDr. Ján Chovanec, MBA RNDr. Michal Sebíň, PhD. Mgr. Alexander Starinský

V júli tohto roka bola predstavená Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (ďalej len „Biela kniha“), ktorá vznikla pod vedením Zväzu odpadového priemyslu. Na jej vzniku sa podie...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
9/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 14. 9. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.