Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2022

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2022

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2023 - 2025

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočet je významný nástroj finančnej politiky obce. Je to dokument, ktorý podáva komplexný obraz o tom, ako bude obec hospodáriť v príslušnom rozpočtovom roku. V rozpočte je zabezpečené financova...

Nedoplatky na dani z nehnuteľností u prenajatých pozemkov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Nejedna obec alebo mesto by potrebovali peniaze na rozvoj, a hoci ich aj „majú“, v skutočnosti to tak nie je. Obce majú často zdroje v podobe mnohých pohľadávok voči ich dlžníkom, ale nedokážu ich ...

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám účinná od 1. augusta 2022

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 21. júna 2022 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoršíc...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače:  7. 9. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.