Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 11/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
11/2021

Nové legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve

Ing. Barbora Tajbošová, Inisoft, s. r. o.

Jeseň opäť priniesla novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), a to rovno dve. Jednu z nich už možno nájsť zverejn...

Ekomodulácia

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

V poslednej dobe sa slovo ekomodulácia skloňuje vo všetkých svojich podobách často a na rôznej úrovni komunikácie. Čakanie na predpis, ktorý dá čarovné riešenie na začiatku akéhosi reťazca a pohne ...

Blistre, tuby, tégliky

h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

Komunálny odpad je odpad tvorený z rôznych materiálov organického i neorganického pôvodu, z rôznych výrobkov líšiacich sa tvarom či veľkosťou. Pre tento typ odpadu je ťažko predpokladať jeho zložen...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 12. 11. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.