Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 12/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
12/2020

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Hoci je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zakotvený v § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v...

Príprava odpadu na opätovné použitie - zmeny po preskúmaní rozhodnutia

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Po preskúmaní „Súhlasu na prípravu odpadu na opätovné použitie“ sme obdržali rozhodnutie, ktoré dopĺňa do výrokovej časti pôvodne vydaného rozhodnutia iba vetu „R3 – Recyklácia alebo spätné získava...

Zákaz dovozu odpadov ako nástroj ochrany životného prostredia

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

V nedávnom období zarezonovala svetovými médiami správa o tom, že Čínska ľudová republika od začiatku roka 2021 úplne zakáže import odpadov zo zahraničia. Čína postupne od roku 2010 čoraz viac impl...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 12. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.