Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2024

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2024

Postupy účtovania pre obce a ROPO od 1. januára 2024

Ing. Tatiana Macháčová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo 7. decembra 2023 opatrenie č. MF/014915/2023-361, ktorým sa od 1. januára 2024 mení a dopÍňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

V decembrovom čísle časopisu sme sa venovali príprave individuálnej účtovnej závierky v samospráve za účtovné obdobie roku 2023. V príspevku sme sa zaoberali technikou uzatvorenia súvahových a výsl...

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec po skončení rozpočtového...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 1/2024
Odborný mesačníkročník XIX
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 11. 1. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.