Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2012

Uplatnenie daňových výdavkov pri predaji majetku v subjektoch územnej samosprávy

Ing. Ľubica Sekerková

Do konca roku 2010 mali obce, vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a nimi zriadené rozpočtové organizácie oslobodené príjmy z predaja majetku. Ak je niektorý druh príjmu oslobodený od dane, nie je...

Rezervy a nevyfakturované dodávky v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Povinnosť tvorby rezerv pre účtovné jednotky vyplýva z ust. § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Rezervy sú záväzky s neistým časovým vym...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.