Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2019

Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Ing. Terézia Urbanová

Účtovná jednotka je povinná zostaviť Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018 ako povinnú súčasť účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a podľa opatrenia Ministe...

Účtovanie príspevku na rekreáciu a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novelou Zákonníka práce...

Sľub poslanca po ustanovujúcom zasadnutí

Mgr. Ladislav Briestenský

Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude prítomný poslanec, ktorý nebol prítomný na ustanovujúcom zasadnutí. Potrebovali by sme usmernenie, ako postupovať pri zložení jeho poslaneckého sľubu a o...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.