Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Občiansko-právne predpisy

40/1964 Zb. N

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

460/1992 Zb.

Schválený 1. 9. 1992 Účinný 1. 10. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2025  

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

85/1990 Zb.

Schválený 27. 3. 1990 Účinný 29. 3. 1990 Novelizovaný: 1. 5. 2023  

85/1990 Zb. o petičnom práve

116/1990 Zb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

162/1995 Z.z. N

Schválený 27. 6. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

233/1995 Z.z. N

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

18/1996 Z.z. N

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

18/1996 Z.z. o cenách

211/2000 Z.z.

Schválený 17. 5. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

193/2001 Z.z.

Schválený 18. 5. 2001 Účinný 1. 6. 2001 Novelizovaný: 1. 11. 2005  

193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

5/2004 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36/2005 Z.z.

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

448/2008 Z.z. N

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

305/2013 Z.z.

Schválený 4. 9. 2013 Účinný 1. 11. 2013 Novelizovaný: 1. 10. 2024  

305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

39/2007 Z.z. N

Schválený 12. 12. 2006 Účinný 1. 2. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

283/2020 Z.z.

Schválený 6. 10. 2020 Účinný 15. 10. 2020  

283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

180/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

78/2020 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve