Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 11/2021

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
11/2021

Obecný úrad a úrad samosprávneho kraja - nedostatky v legislatíve a praxi

JUDr. Lukáš Tomaš

Predmetom príspevku je poukázanie na problematické používanie pojmu „obecný úrad“ a „úrad samosprávneho kraja“ v kontexte platnej a účinnej zákonnej a podzákonnej právnej úpravy, ako aj na rozhodov...

Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021 (1. časť)

JUDr. Anton Ukropec Zo seriálu: Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2021

Článok v prvej časti predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2021 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov najmä v oblasti volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprá...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová;
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite
písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 19. 11. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.