Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2018

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Ing. Terézia Urbanová

Podľa § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 5. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto pre...

Nevyčerpané prostriedky obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec dosiahla v roku 2017 prebytok rozpočtu vo výške 500 000 € – prebytok bežného rozpočtu je 300 000 € a prebytok kapitálového rozpočtu je 200 000 €. Prebytok kapitálového rozpočtu vznikol tým, že...

Prebytok rozpočtu obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec za rok 2017 dosiahla prebytok rozpočtu vo výške 165 000 €, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu a prebytku kapitálového rozpočtu. V prebytku bežného rozpočtu je zahrnutý zostatok nevyče...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.