Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2024

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2024

Novela zákona o majetku obcí

JUDr. Ján Lengvarský

Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom upravuje viaceré pravidlá nakladania s obecným majetkom. V článku prinášame komentár k najdôležitejším ...

Povinnosti obecných firiem podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Mgr. Vladimír Pirošík

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám určuje jednotlivým subjektom rozsiahle aktívne aj pasívne informačné povinnosti. Tento právny predpis sa vzťahuje nielen na obce, resp. rozpočtové a príspev...

Daň z lesných pozemkov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Na lesných pozemkoch v obci hospodári pozemkové spoločenstvo (urbariát). Kto je povinný platiť miestnu daň z nehnuteľností obci z lesných pozemkov?

Obsah vydania

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
1/2024

Odborný mesačník; ročník XVII

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 18. 1. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.