Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Hlavné kroky pri budovaní systému environmentálneho manažérstva

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Environmentálne manažérske systémy sú súčasťou manažérskych systémov, pričom kladú dôraz na dosahovanie pozitívnych environmentálnych vplyvov. Tieto vplyvy môžu pôsobiť na všetky zložky životného prostredia. V tejto súvislosti popisujeme nástroje a metódy budovania systému environmentálneho manažérstva (ďalej len "EMS"), ako aj výhody z budovania EMS, ktoré prinášajú nielen environmentálne, ale aj ekonomické výhody pre organizácie, ktoré ich zaviedli, a celú našu spoločnosť.
Podnikateľské subjekty, ale aj ďalšie subjekty v snahe o zlepšenie svojej činnosti a k prispeniu udržateľného rozvoja sa môžu rozhodnúť k zavedeniu EMS do svojej činnosti.
Organizácia, ktorá sa rozhodla implementovať EMS do svojej praxe, vykoná analýzu začiatočného stavu. V ďalšej etape identifikuje environmentálne aspekty, teda časti činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Na základe stanovených kritérií určí, ktoré z identifikovaných aspektov a vplyvov sú významné a ktoré sú tzv. ostatné. Pritom si musíme uvedomiť, ako to uvádzajú Čollák a Hosmaj [1], že jeden aspekt môže mať niekoľko vplyvov. Do úvahy berie všetky zložky prostredia, či už živej, alebo neživej prírody:
-
ovzdušie,
-
vodu,
-
pôdu,
-
prírodné zdroje,
-
flóru,
-
faunu,
-
človeka,
-
a ich vzájomné vzťahy.
Je dôležité si uvedomiť, čo môžeme rozumieť pod pojmom
prostredie
z hľadiska organizácie.
Prostredie
sa môže rozširovať od vnútra organizácie po miestny, regionálny a celosvetový/globálny systém. Prostredie sa však môže opísať aj vo vzťahu k biodiverzite (biologickej rôznorodosti), ekosystémom, klimatickým alebo iným vlastnostiam [2].
Environmentálne aspekty a environmentálne vplyvy určujeme a posudzujeme vždy vo vzájomnej väzbe a na konkrétnu činnosť. Keď napríklad identifikujeme v stavebnej firme environmentálne aspekty, musí to byť na konkrétnej stavbe, ale aj na stavebnom dvore a v administratíve firmy. Na stavbe analyzujeme skutočné aj možné vplyvy činností na ovzdušie, vodu, pôdu a prípadne aj na rastlinstvo v okolí stavby. Keď je stavba blízko obce, určujeme aj hlučnosť a prašnosť, ktoré vyvolávajú stavebné činnosti a ktoré znepríjemňujú život obyvateľom. Preto úrad musí všetky okolnosti prerokovať a podmienky písomne uzatvoriť ešte pred začatím stavby, a to za účasti dotknutých strán, ktorými sú aj občania. Jestvuje množstvo príkladov z praxe, kde absencia komunikácie a preventívne myslenie prinieslo konfliktné situácie a právne spory [3].
Pri environmentálnych vplyvoch treba posúdiť okrem činností v normálnom stave aj mimoriadne stavy (skúšobný, resp. nábehový stav výroby, odstavenie výroby), nehody, núdzové a havarijné stavy a dôsledky minulých činnosti, tzv. staré environmentálne záťaže.
V ďalšej etape manažment stanoví štruktúru zodpovedností a právomocí pre oblasť environmentu. Súčasťami riadenia ľudských zdrojov sú plánovitá príprava a realizácia postupov tréningu pracovníkov s cieľom vybudovať odborný potenciál v oblasti ľudských zdrojov a získať žiaduce environmentálne povedomie na všetkých úrovniach riadiacej a výkonn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.