Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 12/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
12/2021

Potenciál kompostu pri regenerácii pôdy a riešení klimatických zmien

Mgr. Martina Gaislová, MBA, JRK Slovensko, s. r. o. Ing. Dipl.-Ing. Bernhard Gamerith, Compost Systems

Ako efektívne využiť vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad? Ako oživiť poľnohospodársto? Ako regenerovať erodovanú pôdu? Ako znížiť rýchlosť klimatických zmien? Na všetky tieto otázky ...

Nejasná evidencia obehov opakovane použiteľných obalov

Ing. Adela Miko Zmeková, environmentálna konzultantka, NATUR-PACK, a. s. Bratislava

Viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje, je jednou zo základných povinností výro...

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

Peter Šimurka

Témou článku sú najlepšie dostupné techniky (BAT) so zameraním na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 13. 12. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.