Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2014

Účtovanie združenia obcí bez právnej subjektivity, spoločné úradovne

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD.

Problematiku založenia združenia obcí bez právnej subjektivity rieši zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Rozpočtové určenie daní samosprávy na Slovensku

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve (I.)

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Zo seriálu: Nedostatky zistené správou finančnej kontroly v samospráve

V prvej časti príspevku sa venujem najčastejšie zisťovaným nedostatkom pri vládnych auditoch prostriedkov štátnej rozpočtu v územnej samospráve vo financovaní z prostriedkov štátneho rozpočtu. Sprá...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.