Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2023

Vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme dôležitej téme, ktorou je vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov. Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie majú povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať systém ...

Práca nadčas vo verejnej službe (II.)

RNDr. Jana Motyčková Zo seriálu: Práca nadčas vo verejnej službe

V októbrovom čísle časopisu ste si mohli prečítať 1. časť článku o práci nadčas vo verejnej službe. V jeho pokračovaní sa zameriame na limity a špecifiká práce nadčas, ako aj na plat a náhradné voľ...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 11/2023
Odborný mesačníkročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 8. 11. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.