Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2023

Novela zákona o slobode informácií účinná od 1. januára 2023

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Príspevok poukazuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n...

Trestná zodpovednosť poslancov zastupiteľstiev

Bc. Judita Mereššová

Porušovanie zákonnosti pri výkone územnej samosprávy je spoločensky nežiaducim javom. Orgány územnej samosprávy by mali niesť zodpovednosť za porušenie zákona, za vydanie nezákonného rozhodnutia al...

Obsah vydania

Editorál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
2/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková

Odborná redaktorka: Mgr. Ivana Kapustová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 17. 2. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Milí čitatelia,

vo februárovom čísle časopisu sa venujeme téme trestnej zodpovednosti poslancov obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev VÚC, problematike delimitácií, resp. podmienok prechodu pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a VÚC, ako aj téme otcovskej dovolenky.

V časopise nájdete okrem iného tiež príspevky, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi legislatívnymi zmenami, napríklad novelou zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. účinnou od 1. januára 2023.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

redakcia časopisu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.