Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 6/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
6/2023

Ukladanie sankcií za záškoláctvo

Bc. Judita Mereššová

Po 1. januári 2023  máme v obci prvé prípady ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Začíname vydávať rozhodnutia o vine a uložení pokuty. Nevieme, ako postupovať v prípade rodičov, ktorý...

Poskytnutie odstupného hlavnému kontrolórovi obce

Ing. Peter Konečný

V príspevku budeme polemizovať nad otázkou možnosti poskytnutia či neposkytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce po skončení jeho funkčného obdobia. Pokúsime sa poskytnúť čo najviac argumento...

Obsah vydania

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
6/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 16. 6. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.