Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Výkon verejnej správy

138/1991 Zb. N

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

138/1991 Zb. o majetku obcí

369/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

221/1996 Z.z.

Schválený 3. 7. 1996 Účinný 24. 7. 1996 Novelizovaný: 1. 1. 2002  

221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

416/2001 Z.z.

Schválený 20. 9. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

302/2001 Z.z. N

Schválený 4. 7. 2001 Účinný 1. 12. 2001 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

372/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

372/1990 Zb. o priestupkoch

599/2001 Z.z.

Schválený 13. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 10. 2007  

599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

154/1994 Z.z.

Schválený 27. 5. 1994 Účinný 1. 1. 1995 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

154/1994 Z.z. o matrikách

395/2002 Z.z.

Schválený 17. 5. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z.

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

92/1991 Zb.

Schválený 26. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

96/1991 Zb.

Schválený 14. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

500/1991 Zb.

Schválený 6. 11. 1991 Účinný 11. 12. 1991 Novelizovaný: 1. 7. 2004  

500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

182/1993 Z.z. N

Schválený 8. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

278/1993 Z.z. N

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

278/1993 Z.z. o správe majetku štátu

446/2001 Z.z. N

Schválený 3. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 6. 3. 2024  

446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

540/2001 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 2. 2024  

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike

176/2004 Z.z.

Schválený 9. 3. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/202 Z.z.

528/2008 Z.z.

Schválený 4. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

180/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Zmena nastane

601/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve