Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo

Odmeňovanie starostov obcí a primátorov miest

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“). Pre účely výkladu tohto zákona sa pod...

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou zabezpečovacích prostriedkov v pracovnoprávnych vzťahoch. Pozornosť je venovaná dohode o zrážkach zo mzdy, ručeniu a dohode o zriadení záložného práva vrátane súvisiacich rozhodnutí súdov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončeni...

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Záväzky zamestnancov voči zamestnávateľom vznikajú hlavne zo  zmlúv a dohôd upravených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), napr. z pracovnej zmluvy, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer...

Bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou bezdôvodného obohatenia v pracovnoprávnych vzťahoch. V príspevku je poukázané na základnú charakteristiku bezdôvodného obohatenia, jednotlivé prípady bezdôvodného obohatenia a premlčanie práva na vydanie bezdôv...

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (II.)

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V júnovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorý bol zameraný na krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny. V pokračovaní príspevku sa dozviete o novom type ne...

Dovolenka zamestnanca podľa Zákonníka práce

Pre leto je typické to, že zamestnanci čerpajú dovolenku vo väčšom rozsahu než v inom období roka. Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021 a z nej vyplývajúce zmeny niektorých vnútorných predpisov

Článok prináša informácie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021, o zmenách v roku 2021 a o úpravách, ktoré je potrebné rozpracovať vo vnútorných dokumentoch zamestnávateľa.

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domáckej práce a tele­práce, ale jej podstata a základné ...

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a sko...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály