Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Pracovné právo

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „st...

Nadbytočnosť zamestnanca s kratším pracovným časom

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Pracovný pomer možno v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Evidencia pracovného času

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Jednou z povinností zamestnávate­ľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov, ktorá je ustanovená v § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Evidencia dochádzky do zamestnania sa v...

Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Tento článok prináša odpovede na niektoré otázky zamestnávateľov ohľadne problematiky organizačnej zmeny zamestnávateľa a skončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti pre túto organizačnú zmenu.

Zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje najmä v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a v súlade s nariadením č. 268/2006 Z. z. o...

Informačná povinnosť zamestnávateľov voči zamestnancom podľa nariadenia GDPR

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Od 25. mája 2018 došlo k zmenám v spracúvaní osobných údajov, pretože nadobudlo účinnosť nielen Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týcht...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týkajúca sa obecného zastupiteľstva, ako aj členov komisií obecného zastupiteľstva a členov výborov mes...

Spracúvanie osobných údajov na pracovisku

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Sú to údaje týkajúce sa vzniku, zániku pracovnoprávneho vzťahu, ale aj všetkých jeho zmien. Okre...

Doručovanie písomností v odvetví pracovného práva

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch má vplyv na to, či nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je predmetom doručenia. Dosiahnutie zamýšľaného právneho stavu súvisiaceho so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru, vznikom, zmenou...

Odmeňovanie starostov obcí a primátorov miest

Autor/i: Ing. Mária Jakubecová Vydanie: 2/2011 Ročník: 2011

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“). Pre účely výkladu tohto zákona sa pod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály