Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Otázky

Otázky

Reklama na webe obci

OAO ID: 4769 Autor/i: Jozef Sýkora

Existuje právny predpis, ktorý by bránil obci, zverejniť na svojom webovom sídle reklamu tretích osôb. 

Zaradenie vychovávateľky v MŠ

OAO ID: 4737 Autor/i: Zdenka Matulová Juríková

Obec prijíma do materskej školy nového zamestnanca, na pozíciu vychovávateľka. Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť? - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie získané pred rokom 2019 odbor vychovávateľstvo - 1. atestácia „Výchovný program v šk...

Ocenenie darovaného DHM v obci

OAO ID: 4747 Autor/i: Terézia Urbanová

Obec prijala dar - menšia budova. Nevie, akým spôsobom ho oceniť a tiež ako ho zaúčtovať do účtovníctva. Účtovala 042 / 384 v nejakej cene 021 / 042 551 / 081 384 / 694 je to správne?

Stravovanie zamestnancov vo vlastnej reštaurácii

OAO ID: 4683 Autor/i: Anton Kolembus

Poprosila by som o usmernenie v súvislosti so stravovaním zamestnancov. Máme vlastné stravovacie zariadenie, ktoré využívajú hostia aj zamestnanci. Obedy a večere sú vo forme švédskych stolov. Máme stanovenú kalkuláciu ceny a táto sa používa na st...

Financovanie MŠ a ŠJ

OAO ID: 4681 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme obec, ktorá v rámci originálnych kompetencií zriaďuje materskú školu (MŠ) a školskú jedáleň (ŠJ) pri základnej škole (ZŠ). Súčasťou MŠ nie je školská jedáleň, deti chodia na stravu do ŠJ, ktorá je pri ZŠ. Vzhľadom na to, že v koeficiente pre M...

Prenájom alebo služba

OAO ID: 4699 Autor/i: Tatiana Macháčová

Mesto poskytuje občanom mesta: poskytnutie/použitie/prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, poskytnutie Domu smútku na obrad. Je to služba alebo prenájom? 318 účet alebo 378? 602 alebo 648? EK 223001predaj služieb alebo 212003, 212004? Podo...

Prevádzkový poriadok

OAO ID: 4705 Autor/i: Patrik Nohavica

V rozpočtovej organizácii bolo realizované nové vykurovanie objektu plynom. K obsluhe plynového kotla je potrebné vypracovať Prevádzkový poriadok pre nízkotlakovú kotolňu na plynné palivo. Mohli by ste uverejniť vzor takéhoto poriadku?

Účtovanie prívesného vozíka v hodnote 1 092 €

OAO ID: 4707 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme mestská časť, kúpili sme prívesný vozík v hodnote 1 092 €. Môžeme ho účtovať rovno do spotreby 501 a úhradu s 221 s položkou 633004 (prevádzkové stroje, alebo 63306 všeob. materiál)?

Zaraďovanie závlahového systému

OAO ID: 4675 Autor/i: Tatiana Macháčová

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky - (ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrna šachta). Je to stavba - 5. odpisová skupina, alebo môžem do 4. odpisovej skupiny?

Spotreba PHL

OAO ID: 4697 Autor/i: Marián Drozd

Chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa vypočíta spotreba PHL metódou plnej nádrže.

Archeologický výskum

OAO ID: 4695 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec plánuje výstavbu zberného dvora a Krajský pamiatkový ústav vydal rozhodnutie o potrebe vykonania záchranného archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov. Budú tieto výdavky na výskum súčasťou obstarania zberného dvora?

Poskytnutie príspevku na prevádzku sociálnej služby obcou pre neziskovú organizáciu

OAO ID: 4689 Autor/i: Tatiana Macháčová

Poprosím o usmernenie ako správne zaúčtovať poskytnutie finančného príspevku pre neziskovú organizáciu na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb. Obec podpísala zmluvu s neziskovou organizáciou, v ktorej sa zaväzuje ...

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

OAO ID: 4669 Autor/i: Jozef Sýkora

Ďakujem za zaslanie odpovede na moju otázku. Ešte mám doplňujúcu otázku k tejto problematike. V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zároveň pracuje aj pre Obecný podnik, na aký orgá...

Platnosť nájomnej zmluvy

OAO ID: 4665 Autor/i: Simona Laktišová

Zmluva o prenájme a chybné udanie parcely. Napr. A-je č. parcely 1 a B-je č. parcely 2, na zmluve je A ako č. parcely 2 a B ako č. parcely 1. Je nájomná zmluva platná? LV a popis ako príloha k zmluve sedí. Zmluva bola zverejnená na www stránke obc...

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

OAO ID: 4661 Autor/i: Jozef Sýkora

Môže poslanec Obecného zastupiteľstva pracovať pre Obecný podnik, ktorý zriadila samotná obec a poslanec je zároveň členom dozornej rady?

Pokuty a trovy za porušenie školskej dochádzky

OAO ID: 4653 Autor/i: Tatiana Macháčová

V roku 2023 sa zaviedlo povinné pokutovanie za porušenie školskej dochádzky. Právny odbor nám zasiela oznámenie o pokute za porušenie školskej dochádzky. V oznámení je pokuta, ktorú účtujeme na účte 645 v rozpočtovej položke 222003 a trovy za prer...

Spolufinancovanie IKT rozpočtovou organizáciou

OAO ID: 4651 Autor/i: Tatiana Macháčová

Mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v roku 2018 spolufinancovanie rozpočtových organizácií vo výške 5 % na projektoch zriadenia IKT. Nakoľko sa dané projekty dlho ťahali (nekonečné kontroly a opätovné VO), zrealizované boli až v roku 2023. Učebn...

Účtovanie vývozu komunálneho odpadu

OAO ID: 4641 Autor/i: Tatiana Macháčová

Firma zabezpečujúca vývoz a uloženie komunálneho odpadu v obci si účtuje aj poplatok podľa zákona č. 329/2018 Z.z. Keďže poplatok sa platí firme a nie obci, v ktorej sa nachádza skládka a tento poplatok nie je vyrubený rozhodnutím obce, domnievam ...

Podnikateľská činnosť rozpočtová organizácia

OAO ID: 4649 Autor/i: Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia mesta Spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnosti....

Projektová dokumentácia k zatepleniu budov ZŠ

OAO ID: 4633 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec previedla zateplenie budov ZŠ cez projekt. Budovy však odpisujeme my ako škola, lebo sú zverené do našej správy. Keďže sú však budovy už odpísané, urobila som technické zhodnotenie o tento projekt a odpisujem 40 rokov. Následne však obec škol...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.