Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Otázky

Otázky

Výpočet nebytového priestoru pre daň z nehnuteľnosti

OAO ID: 5155 Autor/i: Božena Jurčíková

Ako vypočítam z LV výmeru garáže, ktorá je ako nebytový priestor v bytovom dome. Na LV je druh nebytový priestor č. 2- garáž a spoluvlastnícky podiel je 2294/58505.

Dlhopisový program - VODA SPIEVA

OAO ID: 5141 Autor/i: Terézia Urbanová

Obec sa zapojila do dlhopisového programu VVS, a. s. - VODA SPIEVA. Teda uskutoční prevod akcií a dlhopisov. Obec účtovala o svojich akciách na účte 069. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa bude účtovať celý tento proces prevodu. 1. Predaj akcií obc...

Doplnenie otázky - dotácia z PPA (5129)

OAO ID: 5145 Autor/i: Tatiana Macháčová

Áno, ide o refundáciu už zaradenej investície do majetku. Pri zaradení do majetku bol zdroj obstarania z vlastných zdrojov. PPA neuhradila celú sumu,ide o spoluúčasť obce.

Dotácia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

OAO ID: 5129 Autor/i: Tatiana Macháčová

V roku 2023 sme realizovali projekt úpravu verejného parku, ktorý sme hradili z našich prostriedkov z rezervného fondu. Projekt bol hotový a zaradený do používania v roku 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) nám projekt preplatila až v ro...

Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

OAO ID: 5139 Autor/i: Tatiana Macháčová

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivit...

Súlad uvedenia smernice v pracovnej zmluve so Zákonníkom práce

OAO ID: 5133 Autor/i: Tatiana Mičudová

Podľa § 1 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavn...

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a zamestnanci súkromnej ZŠ

OAO ID: 5131 Autor/i: Jozef Sýkora

Vzťahuje sa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na zamestnancov súkromnej základnej školy? Vzťahuje sa na ne v plnom rozsahu alebo len čiastočne? Ak áno, prosím o objasnenie, ktoré veci sa týkajú zamestnancov súkromnej základ...

Účtovanie kúpy auta obcou na základe kúpnej zmluvy od FO

OAO ID: 5125 Autor/i: Tatiana Macháčová

Chcela by som sa informovať, ako je to s účtovaním kúpy osobného motorového vozidla obcou, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť, od fyzickej osoby prostredníctvom kúpnej zmluvy. Je správne použiť oproti účtu 042 účet 379? Nakoľko fyzická osoba n...

Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

OAO ID: 5113 Autor/i: s. r. o Bukna, advokátska kancelária

Prosím o poskytnutie odbornej podpory pri špecifikácií položky č. 9 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá znie: " Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - poplatok 25 €". Na zasadnu...

Prenájom pozemku obce

OAO ID: 5111 Autor/i: s. r. o Bukna, advokátska kancelária

Máme otázku, či v prípade prenájmu pozemku obce podľa § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je alebo nie je potrebné zverejniť zámer prenájmu, nakoľko ustanovenie § 9aa ods. 1 cit. zákona sa na takýto prenájom neup...

N.o. a technické zhodnotenie majetku

OAO ID: 5101 Autor/i: Jana Vršková

Klasická n.o. vlastní budovu. Budovu ešte v minulosti získala darovaním. Budova bola zaúčtovaná na základe znaleckého posudku v hodnote 1 000 000 EUR. Budova patrí do 6. odpisovej skupiny (40 rokov). Do roku 2022 boli ročné odpisy daňové aj účtovn...

Dve pracovné pozície na jednu pracovnú zmluv

OAO ID: 5115 Autor/i: Tatiana Mičudová

Je možné mať na jednu pracovnú zmluvu dve pracovné pozície? Teda, prijmeme zamestnanca na jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok, kde pol úväzku bude pracovať na jednej pracovnej pozícii a pol úväzku bude pracovať na druhej pracovnej pozícii. Jedna ...

Osobný záujem verejného funkcionára

OAO ID: 5105 Autor/i: Tatiana Mičudová

Novozvolený starosta obce prijal vo febr.2023 do prac.pomeru na dobu neurčitú dcéru svojej sestry na funkciu admistratívna pracovníčka a určil jej prac.náplň,ktorú daná pracovníčka až do odchodu na mat.dovolenku v sept.2023 nevykonávala. Nikto jej...

Účtovanie stravných lístkov

OAO ID: 5085 Autor/i: Tatiana Macháčová

Ako sa účtuje použitie stravných lístkov? Obec dáva zamestnancom stravné lístky, 55 % platí zamestnávateľ, zo sociálneho fondu tiež ide a rozdiel platí zamestnanec. Chcem Vás poprosiť o postup účtovania. 

Účtovanie stravných lístkov

OAO ID: 5099 Autor/i: Tatiana Macháčová

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri účtovaní stravných lístkov - postup účtovania sociálna fond, zamestnávateľ, zamestnanec - oproti účtu 213 stravné lístky.

Náklady na obecný traktor

OAO ID: 5093 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme obec, vedieme podvojné účtovníctvo, nie sme platitelia DPH. Obec vlastní traktor, za ktorý sa dá zapojiť mulčovač , štiepkovač, kosačka, vlečka. Traktor využíva obec. Obec kúpila nové pneumatiky na traktor, kupuje olej, kupuje ďalšie náhradné ...

preplatenie pracovnej cesty.

OAO ID: 5071 Autor/i: Tatiana Macháčová

Starostka obce sa zúčastnila pracovnej cesty v trvaní nad 12 hodín spolu s poslancom OZ. Starostke obce bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie vo výške 4,80 €. Po skončení pracovnej cesty doniesla pokladničný blok z reštaurácie, kde plat...

Verejné obstarávanie

OAO ID: 5089 Autor/i: Marek Griga

Vyhlasovali sme nadlimitné VO na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria. Do lehoty na p...

Predaj elektriny výnosový účet

OAO ID: 4997 Autor/i: Jozef Sýkora

Nezisková organizácia na základe Zmluvy o výkupe elektriny fakturuje odberateľovi elektrinu (má slnečné kolektory na streche). Čo sa týka DPH, je to tovar. Z hľadiska zákona o dani z príjmov je to zdaňovaná činnosť. Účtovne na aký výnosový účet má...

Povinnosti s. r. o. pri otvorení prevádzky

OAO ID: 5081 Autor/i: Božena Jurčíková

Voči akým inštitúciám máme / nemáme povinnosť ohlásiť vykonávanie ekonomickej činnosti, konkrétne prevádzku ubytovania, športu, prenájom lodiek, móla, prenájom miestností za účelom konferencií? Spoločnosť už funguje viac rokov, no od 6/2024 bude p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.