Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Otázky

Otázky

Výroba dreveného vyrezávaného kríža

OAO ID: 4603 Autor/i: Jozef Sýkora

Mesto má faktúru na výrobu dreveného vyrezávaného kríža v sume 4 500,00 EUR. Účtujem to ako služba 518 alebo ako výroba na zákazku, resp. ako nákup majetku? Prosím o usmernenie, kde to zaradiť do majetku na akú triedu (022 alebo 032) aj akú ekonom...

Recyklačný poplatok

OAO ID: 4573 Autor/i: Anton Kolembus

Spoločnosť účtujúca v podvojnom účtovníctve platí recyklačný poplatok. Doteraz ho prenášala na zákazníkov tak, že bol zahrnutý v cene tovaru. Môže tento poplatok uvádzať na faktúre pre zákazníka osobitne? Ako by sa to účtovalo?

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

OAO ID: 4579 Autor/i: Jozef Sýkora

Dňa 15. 9. 2021 podpísali OBEC a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ZoD) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t.j. do 15. 9. 2022. Bohužiaľ sa tak nestalo. Objednávateľ sa po tom...

Zapojenie zostatku prostriedkov ŠR a rezervného fondu

OAO ID: 4557 Autor/i: Tatiana Macháčová

Zapojenie zostatku prostriedkov zo ŠR z minulých rokov cez RK 453 ako aj zapojenie peňažných fondov cez RK 454 sa má zapájať od 1. 1. 2023 cez technický účet 999?

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov

OAO ID: 4571 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, zariadenie sociálnych služieb. Od štátu dostávame finančný príspevok v zdroji 111, ktorý vyúčtovávame na štvrťročnej báze. Za posledný kvartál 2022 vznikla povinnosť vrátenia časti finančného príspevku, s...

Účtovníctvo materskej spoločnosti na Slovensku

OAO ID: 4583 Autor/i: Ondrej Baláž

Sme materská spoločnosť so sídlom v SR. Máme odštepný závod v CZ a organizačnú zložku v DE. OZ v Čechách vedie účtovníctvo podľa platných predpisov, takisto organizačná zložka v DE vedie účtovníctvo v DE podľa platných predpisov. Ako dostaneme do ...

Registrácia DPH

OAO ID: 4559 Autor/i: Marián Drozd

Nezisková organizácia so sídlom v SR dosahuje príjmy z činností, na ktoré bola zriadená. Okrem týchto príjmov dosiahla aj príjmy z nájmu a k 31. 8. 2022 prekročila hranicu príjmu (príjem z nájmu) na registráciu DPH. Má táto organizácia povinnosť p...

Poskytnutie návratnej finančnej pôžičky OZ

OAO ID: 4523 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec poskytla návratnú finančnú pôžičku občianskemu združeniu, ktorej je členom. Účtujem správne poskytnutie 275/221 a EK 812002?

Predčasné ukončenie pracovného pomeru

OAO ID: 4541 Autor/i: Tatiana Mičudová

Hlavná kontrolórka v obci je zamestnaná od 01.08.2008 sústavne (jej pracovná zmluva trvá do 31.07.2026). V posledných troch rokov má vážne zdravotné problémy. Akým spôsobom môže ukončiť skorším dátumom pracovný pomer a ktorému orgánu obce má najpr...

Účtovanie stabilizačného príspevku v rozpočtovej organizácii

OAO ID: 4525 Autor/i: Tatiana Macháčová

Prosím o pomoc pri účtovaní stabilizačného príspevku zamestnancom zariadenia pre seniorov - v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, a to z hľadiska účtovníctva, aj rozpočtovníctva. Ďakujem pekne

Poskytovanie služieb predaja smútočných doplnkov obcou

OAO ID: 4477 Autor/i: Tatiana Macháčová

Dovoľte mi prosím obrátiť sa na Vás s nasledovnou otázkou ohľadom kompetencií poskytovania služieb predaja smútočných doplnkov obcou v našom prípade je mesto prevádzkovateľom cintorínov mesta, ktoré aj v podobe VZN vydalo prevádzkový poriadok pohr...

Kód zdroja pre spolufinancovanie z rozpočtu obce

OAO ID: 4475 Autor/i: Tatiana Macháčová

Prosíme o radu ohľadom použitia kódov zdroja „Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie postupových fondov“ v Prílohe č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Akým kódom z...

Obstaranie dochádzkového systému rozpočtovou organizáciou

OAO ID: 4479 Autor/i: Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obstarávame nový dochádzkový systém, ktorého celková obstarávacia cena pozostáva z ceny za: 1. terminál 2. licenciu za dochádzkový systém (licencia je za 1 rok, bude nám účtovaná ročne počas doby používan...

Poskytnutie služby a oslobodenie podľa § 33 zákona o DPH

OAO ID: 4501 Autor/i: Marián Drozd

Obec je vlastníkom obecných kúpeľov, ktoré poskytujú bazén a saunu obyvateľom obce, ostatným návštevníkom, školám a športovým klubom. Okrem toho poskytuje prenájom nebytových priestorov, napr. priestor pre automat na nápoje. Obec sleduje obrat. Za...

Zmluva o užívaní priestorov

OAO ID: 4499 Autor/i: Tatiana Macháčová

Mesto má uzatvorenú zmluvu o užívaní priestorov s autobusovými spoločnosťami. Predmetom zmluvy je užívanie priestorov autobusovej stanice (tá je vo vlastníctve mesta) na vykonanie počtu spojov pre cestujúcich, na parkovanie autobusov. Ako správne ...

Preddavky.

OAO ID: 4491 Autor/i: Ingrid Veverková

Chcela by som sa informovať na problematiku poskytovania preddavkov podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z. z., a to konkrétne: V § 19 ods. 8 sa uvádza „Subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovaro...

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

OAO ID: 4439 Autor/i: Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2...

Výpočet hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023

OAO ID: 4437 Autor/i: Iveta Matlovičová

Zmenou § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. sa mení spôsob výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu od 1.1.2023. Prosím o informáciu, akým spôsobom sa má postupovať pri jeho výpočte (zaokrúhlenie jednotlivých výpočtov): Príslušná časť funkčného pl...

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov - bývalí poslanci

OAO ID: 4447 Autor/i: Tatiana Macháčová

Vzhľadom na rozporuplné názory a postoje (bývalých) poslancov obecného zastupiteľstva, by sme sa radi jednoznačne uistili, či je zákonnou povinnosťou poslancov obecného zastupiteľstva predchádzajúceho volebného obdobia podávať po ukončení výkonu t...

Registrácia obce za platiteľa DPH

OAO ID: 4459 Autor/i: Marián Drozd

Mesto prevádzkuje mestské kúpele v rámci hlavnej činnosti. Mestské kúpele poskytujú pre širokú verejnosť služby bazéna a sauny a prenájom bazéna športovým klubom a školám za účelom plaveckého výcviku. Za mesiac január 2023 boli tržby za bazén a sa...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.