Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Otázky

Otázky

výrub stromov

OAO ID: 5025 Autor/i: Jozef Tekeli

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie zo SF

OAO ID: 5005 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec vypláca svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie z bankového účtu. Prispieva aj zo sociálneho fondu, ktorý obec vedie v účtovníctve iba analyticky, čiže obec nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond. Predpis finanč...

Zverejňovanie objednávok

OAO ID: 4993 Autor/i: Jozef Tekeli

Sme obec a sme povinní zverejňovať objednávky. Objednávky zverejňujeme tak, že sa popíšu základné údaje /číslo objednávky, popis plnenia, cena, odberateľ, dodávateľ, dátum dodania, vystavenia a zverejnenia/ a ako príloha sa naskenuje originál obje...

Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

OAO ID: 4989 Autor/i: Terézia Urbanová

Dobrý deň, školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet ŠJ, rovnako obec B zasiela dotáciu na stravu tiež na účet Š...

Spoločná úradovňa bez právnej subjektivity - kapitálový transfer

OAO ID: 4967 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec je správcom združenia (spoločná úradovňa bez právnej subjektivity). Získala dotáciu na projekt Manažment údajov SOU (softvér, ktorý bude slúžiť všetkým členom združenia – kapitálový výdavok). Kapitálový výdavok bol uhradený predfinancovaním (...

Príjem úhrady k odpísanej pohľadávke v rozpočtovej organizácii

OAO ID: 4833 Autor/i: Tatiana Macháčová

Rozpočtová organizácia na základe rozhodnutia vedenia odpísala pohľadávku voči odberateľovi v konkurze. Vznik pohľadávky bol v roku 2022. Rozhodnutie o odpise pohľadávky v rovnakom roku. Odpis pohľadávky je zaúčtovaný po jednom roku od rozhodnutia...

Verejné osvetlenie

OAO ID: 4973 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec plánuje obnovu/opravu verejného osvetlenia na cintoríne. Budú vymenené stĺpy verejného osvetlenia v rovnakom počte a samozrejme budú úspornejšie. Je to oprava alebo rekonštrukcia?

Rekonštrukcia kríža padlým vojakom z obce.

OAO ID: 4971 Autor/i: Tatiana Macháčová

Obec zrekoštruovala kríž venovaný padlým z obce vo vojne. Na kríži je napísaná, že ho dala postaviť obec, ale v inventarizácii nebol nikdy uvedený. Rekonštrukcia bola zaradená ako umelecké dielo a neodpisovaná. Kde má byť uvedená rekonštrukcia zar...

Rekonštrukcia sochy – umelecké dielo

OAO ID: 4955 Autor/i: Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať rekonštrukciu sochy, ktorú máme v správe? Zvyšuje rekonštrukcia hodnotu sochy alebo je to len oprava údržba 511? Cena rekonštrukcie je 8 000 €. Pôvodná socha je znehodnotená, takže bude nahradená novou (kópiou pôvodnej).

Zápisné v ZUŠ (nezisková organizácia)

OAO ID: 4945 Autor/i: Jana Vršková

Základná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje umelecké vzdelanie. Od žiakov na začiatku školského roka v mesiaci september vyberá finančný poplatok - príspevok vo forme zápisného. Tento poplatok - príspevok slúži na činnosť súvisiacou ...

Prefakturovanie nákladov ZUŠ (neziskovej organizácii)

OAO ID: 4949 Autor/i: Jana Vršková

Občianske združenie je zriaďovateľom základnej umeleckej školy (nezisková organizácia). Občianske združenie vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Za tento priestor platí mesačný nájom. V časti uvedených priestoroch vykonáva činnosť aj ...

Koncoročný koncert ZUŠ - vstupné

OAO ID: 4947 Autor/i: Jana Vršková

Zkladná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje základné umelecké vzdelanie. V zriaďovacej listine má napísané, že poskytuje vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v študijných odboroch na stredných a vysokýc...

Depozitný účet v obci

OAO ID: 4963 Autor/i: Terézia Urbanová

Obec je zriaďovateľom základnej školy bez právnej subjektivity (ročník 1.-4.). Decembrové mzdy zamestnancom ZŠ boli k 31. 12. 2023 prevedené na depozitný účet vedený v analytickej evidencii obce. Obec nemá zriadený depozitný účet pre ZŠ v banke. J...

Sezónna práca

OAO ID: 4965 Autor/i: Jana Motyčková

Môže rozpočtová organizácia obce uzavrieť dohodu o vykonaní práce na sezónnu prácu ako kosenie s možnosťou využitia úľavy na sezónne zamestnávanie?

Predaj majetku obce so zostatkovou hodnotou 0

OAO ID: 4937 Autor/i: Jozef Tekeli

Akým spôsobom môžeme odpredať majetok občanovi, ak zostatková hodnota je 0 eur a majetok pre obec nie je potrebný? V zásadách o hospodárení s majetkom máme uvedené, že starosta obce môže predať majetok bez obecného zastupiteľstva do výšky zostatko...

Dovolenka po MD a RD

OAO ID: 4959 Autor/i: Jana Motyčková

Obraciam sa na vás s prosbou o kontrolu výpočtu dovolenky zamestnankyne vracajúcej sa do práce z rodičovskej dovolenky. Materská dovolenka trvá od 2.10. 2020 do 29. 5. 2021 Za rok 2020 sa dovolenka nekráti. Čiže nárok je na 25 dní dovolenky (čerpa...

Splátky úveru z rezervného fondu

OAO ID: 4943 Autor/i: Ingrid Veverková

Je možné splácať investičný splátkový úver obce prostriedkami uvoľnenými z rezervného fondu?

Výklad ods.13 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.

OAO ID: 4941 Autor/i: Ingrid Veverková

Obec dňa 28. 12. 2023 načerpala Investičný splátkový úver, ktorým dosiahla dlhovú službu na úrovni 59,65 %. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. by mala obec postupovať ďalej v zmysle ustanovení § 17 ods. 9, 10 a 11. V tom istom zákone a paragrafe 17...

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi obcou a miestnou akčnou skupinou

OAO ID: 4865 Autor/i: Tatiana Macháčová

Ako mám zaúčtovať poskytnutý nenávratný finančný príspevok na kapitálové výdavky, ktoré obec dostane na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi obcou a miestnou akčnou skupinou. MAS získala tento príspevok na základe zml...

Ako zaúčtovať monitoring osobného vozidla GPS Systém

OAO ID: 4863 Autor/i: Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať monitoring osobných vozidiel, ktoré sú v majetku obce?  GPS systém je namontovaný na 3 vozidlá  v celkovej sume 565 eur a je prenosný aj na iné vozidlo . Fakturovali nám jednorazovo za monitoring osob.vozdidla ( 565 eur), kniha jázd,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.