Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2023

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Nasledujúce obdobie sa už tradične spája s účtovnými závierkami a podávaním daňových priznaní. V článku sa venujeme daňovému priznaniu subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

Účtovná závierka predstavuje ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie a obsahuje dôležité informácie pre zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme príprave na zostavenie ...

Zostavenie a schválenie rozpočtu obce na rok 2024

Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

V roku 2023 obdobie zostavovania a schvaľovania rozpočtu obce spadá do obdobia po voľbách do NR SR, do obdobia, kedy sa schvaľuje programové vyhlásenie vlády a kedy sa ešte len pripravuje návrh štá...

Obsah vydania

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 12/2023
Odborný mesačníkročník XVIII
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 5. 12. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.