Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Správa daní

Novely zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Článok je zameraný na najdôležitejšie zmeny zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktoré sa bezprostredne týkajú obcí.

Správa dane z nehnuteľností na rok 2013 po novelách zákona

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorej zavedenie a vyberanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Podania daňového subjektu

Osobitné hmotno-právne predpisy, medzi ktoré zaraďujeme aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) stanovuj...

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát novelizovaný. V tomto článku sa budeme venovať naj...

Opravné prostriedky podľa novej právnej úpravy

Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní“) bol procesným zákonom, ktorý upravoval postup správcu dane pri správe daní. Tento zákon bol zrušený zá...

Daňový poriadok – najpodstatnejšie zmeny oproti predošlej právnej úprave

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Tento zákon bol novelizovaný Čl. I zákona č. 331/2011 Z. z., Čl. VII zákona č. 332...

Komentár k novele zákona o miestnych daniach

V roku 2011 boli schválené tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Označovanie platby dane poukázanej správcovi dane (daňový úrad, colný úrad, obec) od 1. januára 2012

So zmenami súvisiacimi  s reformou daňovej a colnej správy, ktorej I. etapa  sa na úrovni novej organizačnej štruktúry finančného riaditeľstva a colného riaditeľstva  začala realizovať od 1. januára 2012, bezprostredne súvisia  okrem zmien ako ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály