Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 1/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
1/2020

Predbežná povaha správy o environmentálnej kontrole

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Správa o environmentálnej kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákon...

Ako sa obce dostanú k údajom o zbere odpadov na svojom územi?

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Ako môže obec získavať údaje o množstvách komunálnych odpadov vyzbieraných na území obce inak, ako ohlásením podľa prílohy č. 11 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č....

Analýza trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi

JUDr. Dominika Kučerová, PhD., Okresná prokuratúra, Považská Bystrica

S akoukoľvek ľudskou činnosťou je spojená produkcia odpadu. Tak, ako rýchlo rastie počet ľudí na planéte, tak rýchlo narastá aj množstvo odpadu na Zemi a vo vesmíre. Spoločnosť sa od nepamäti snaži...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

EV 1044/08

Ročné predplatné 63,90 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 1. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.