Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2019

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý post...

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „...

Dotácie v obci z hľadiska rozpočtových pravidiel a účtovníctva

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA Zo seriálu: Audit v samospráve

S pojmom dotácia sa stretávame v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a v záko...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.