Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2012

Výsledky kontroly zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých Ministerstvom financií SR

Ing. Gabriela Kakašová

V článku prinášame prehľad výsledkov kontrol zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 ...

Vybrané otázky pracovnoprávnych vzťahov hlavného kontrolóra obce

Mgr. Ladislav Briestenský

Pomerne neštandardná úprava pracovnoprávnych vzťahov hlavného kontrolóra obce vyvoláva mnoho otázok, ktoré vyplývajú z porovnávania pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra s inými zamestnan...

Pozemky z pohľadu účtovníctva a ich vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR

Ing. Adriana Wittgruberová

Pozemok je definovaný v § 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v z. n. p. (ďalej len „katastrálny zákon“) ako časť zemského pov...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.