Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2023

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2023

Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2022

Ing. Mária Brániková

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmo...

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 2. časť

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V druhej časti príspevku venovanej tematike individuálnej účtovnej závierky sa budeme pokračovať účtovaním časového rozlíšenia.

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 1/2023
Odborný mesačník; ročník XVIII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Odborná redaktorka: Ing. Tamara Baková; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com


Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 12. 1. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Editoriál

Milí čitatelia,

v prvom čísle tohtoročného časopisu nadväzujeme na záverečné minuloročné číslo, kde sme sa zaoberali individuálnou účtovnou závierkou. Pokračujeme teda postupmi účtovania pri časovom rozlíšení a postupmi účtovania pri mzdách za mesiac december.

Neoddeliteľnou súčasťou individuálnej účtovnej závierky sú okrem Súvahy, Výkazu ziskov a strát, aj Poznámky. Prinášame vám prehľad ich obsahu. Podrobnejšie sa nimi budeme zaoberať vo februárovom čísle.

Venujeme sa aj problematike rozpočtového provizória, v ktorom sa na začiatku roku 2023 ocitlo viacero samospráv, a to predovšetkým s akcentom na povinnosti samosprávy pri hospodárení v rozpočtovom provizóriu vrátane praktických príkladov.

Obdobie roku 2022 neopúšťame ani v príspevku, ktorý sa venuje ročnému zúčtovaniu dane, teda vysporiadaniu preddavkov na daň zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2022. Na tento príspevok nadväzuje ďalší, a to spracovanie tlačiva daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2022, kde autorka podrobne vysvetľuje konkrétne riadky daňového priznania.

V nasledujúcich číslach pre vás pripravujeme finálnu časť venovanú individuálnej účtovnej závierke a začneme sa zaoberať tematikou auditu a novými postupmi účtovania pre samosprávu platnými od začiatku roka 2023.

Príjemné čítanie januárového čísla praje redakcia časopisu a Ing. Miriam ­Majorová, PhD., odborná garantka časopisu

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.