Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

369/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

552/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 27. 5. 2021  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 2. 8. 2021  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

582/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

361/2014 Z.z.

Schválený 26. 11. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 12. 2020  

361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

372/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

372/1990 Zb. o priestupkoch

563/2009 Z.z.

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z.

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

152/1994 Z.z.

Schválený 31. 5. 1994 Účinný 1. 9. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

211/2000 Z.z. N

Schválený 17. 5. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

9/2010 Z.z.

Schválený 4. 12. 2009 Účinný 1. 2. 2010 Novelizovaný: 1. 2. 2019  

9/2010 Z.z. o sťažnostiach

447/2015 Z.z.

Schválený 20. 11. 2015 Účinný 1. 11. 2016 Novelizovaný: 30. 11. 2019  

447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

135/1961 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  


Zmena nastane

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 15. 6. 2021  

78/2020 Z.z.

Novelizovaný: 23. 6. 2021  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  


Archív zmien v legislatíve