Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 3/2024

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
3/2024

Výpočet miery vytriedenia odpadu a jeho výpovedná hodnota

Ing. Ľudmila Bartová

Článok hodnotí, či súčasný vzorec pre výpočet miery vytriedenia odpadu skutočne odráža realitu spôsobu zabezpečenia triedeného zberu.

Nová dotácia pre zberné dvory a triedený zber odpadov

JRK Slovensko s.r.o.

Koncom januára sa otvorila 9. výzva v rámci Programu Slovensko zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívnenie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov.

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
3/2024

Odborný mesačník; ročník XXIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 15. 3. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

tretie číslo časopisu Odpady ponúka články na rôzne témy. Rubrika "Na aktuálnu tému" sa venuje výpočtu miery vytriedenia odpadu a jeho výpovednej hodnote či systému environmentálneho manažérstva.

Rubrika "Výzva" informuje o novej dotácii pre zberné dvory a triedený zber odpadov.

V rubrike "Legislatíva" plynulo nadviažeme na ďalšiu časť zákona o Environmentálnom fonde a uvedieme výklad k § 4b a § 4c zákona.

Rubrika "Polemika" prináša reakcie a názory autorov na stav odpadového hospodárstva na Slovensku.

Príjemné čítanie želá,
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.