Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Použitie nevyčerpaných účelových prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec získala v minulom rozpočtovom roku finančné prostriedky, ktoré môže použiť v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch až do ich použitia na určený účel; na tieto prostriedky sa uplatňuje výnimka na základe § 8 ods. 4 a 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ako má obec postupovať, keď potrebuje tieto nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku?

Účelovo určené prostriedky, ktoré obec získala v minulom rozpočtovom roku a ktoré v tomto roku nevyčerpala, pretože ich môže použiť v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch, ostávajú na účte obce. Keďže ide o účelovo určené prostriedky, ktoré nie je možné použiť na iný ako určený účel, v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je ustanovený mechanizmus, ako naložiť s týmito nevyčerpanými účelovo určenými prostriedkami a ako ich v nasledujúcom rozpočtovom roku zapojiť do rozpočtu.

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľ

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?