Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2011

Lehota na podávanie žiadostí o vrátenie DPH v iných členských štátoch EÚ

drsr.sk www.

Podať žiadosť o vrátenie DPH v iných členských štátoch EÚmôže len registrovaný platiteľ DPH usadený v tuzemsku za predpokladu, že v období, za ktoré žiada vrátenie DPH: bol platiteľom DPH, realizo...

Účtová trieda 1 - Zásoby

Ing. Terézia Urbanová

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prí...

Zmeny v zdaňovaní subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Ing. Ľubica Sekerková

Novelou zákona o dani z príjmov (zákon č. 548/2010 Z. z. – ďalej len „novela“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2011 nastali zásadné zmeny v zdaňovaní špecifických organizácií nezriadených aleb...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.