Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2017

Zverenie majetku do správy a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Majetok obce podľa § 8 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) tvoria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Podľa § 1 ods. 2 zá...

Výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje častým otázkam hlavných kontrolórov obcí a miest v súvislosti s plnením si základných povinností (výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly v súlade so zákono...

Podnikanie s majetkom obce

Ing. Peter Konečný

Obec je samostatným právnym subjektom, ktorý má právnu a ekonomickú samostatnosť. Obec ako právnická osoba v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zák...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.