Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2017

Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy od 1. januára 2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku chceme upozorniť na zmenu v podmienkach prijímania návratných zdrojov financovania na obci od 1. januára 2017. Táto zmena bola schválená v roku 2013, zákonom č. 426/2013 Z. z., ktorým s...

Špecifiká niektorých funkcií zamestnancov obsadzovaných vymenovaním a voľbou

doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc. JUDr. Ladislav Dudor, PhD. JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Spôsob obsadzovania niektorých funkcií v územnej samospráve sa neriadi všeobecnou právnou úpravou vyplývajúcou z § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. – ďalej len „Zákonník práce“...

Malé obce – kontrola zameraná na evidenciu a nakladanie s pozemkami

Redakcia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ( ďalej len „NKÚ SR“) uskutočnil kontrolu v 32 obciach, ktorá bola zameraná na evidenciu a nakladanie s pozemkami miestnej samosprávy. Potreba vykonať k...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.