Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 10/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
10/2020

Počítanie kvóra, ak sa poslanec vzdal mandátu

Mgr. Ladislav Briestenský

Obecným zastupiteľstvom máme schválený počet deviatich poslancov. Niektorí poslanci sa vzdali mandátu a niektorí náhradníci odmietli zložiť sľub, takže v skutočnosti máme teraz sedem poslancov a ča...

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu na roky 2021 - 2023

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme na legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré s...

Postavenie prednostu obecného úradu

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Zákonná úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") je dlhodobo neuspokojivá. Nedostatočná právna úprava...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk..

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 16. 10. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.