Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2021

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2021

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2021 - 2023

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V roku 2020 vydalo "Príručku na zostavenie rozpočtu na roky 2021 až 2023" (ďalej len "príručka") a uverejnilo ju vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009077/2020-411. V príručke Ministerstvo financ...

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Na úvod treba skonštatovať, že zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020 (ďalej len "záverečný účet") nie je ovplyvnené žiadnou zmenou právnej úpravy. Proces zostavenia, obsah a náležitosti záve...

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Ing. Ľubica Sekerková

Pri podaní daňového priznania (ďalej len "DP") k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 daňovníci použijú tlačivo DP právnických osôb č. MF/015675/2020-721, ktorého vzor je zverejnený vo Finan...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 89 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 5. 2. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.