Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 3/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
3/2018

Hospodárenie rozpočtovej organizácie v otázkach a odpovediach

Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 523/2004 Z.z.") rozpočtová organizácia je právnická o...

Odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona

JUDr. Jana Gallová

Obce a mestá v rámci preneseného výkonu štátnej správy, s účinnosťou od 1. januára 2003 v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.