Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Judikáty

Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať a predchádzajúce príprava zamestnanca na prácu

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4 Cdo 79/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5-6 Ročník: 1997 Strana: 163 Číslo: 51/1997

Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom obce

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 389/08 Prameň: Zb.Us. Číslo: 29/2009

Návrh prokurátora

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8 Sžo 223/2008 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2010 Strana: 156 Číslo: 45/2010

Znemožnenie výkonu petičného práva

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 44/2000 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2001 Strana: 163 Číslo: 10/2001

Základné právo na právnu pomoc poskytovanú v kvalifikovanej právnej forme

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 148/06 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 147 Číslo: 10/2007

Právo na súdnu a inú právnu ochranu a konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 1/07 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 594 Číslo: 55/2007

Rovnosť volebného práva

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 96/07 Prameň: Zb.Us. Zväzok: 1 Ročník: 2007 Strana: 623 Číslo: 59/2007

Určovacia žaloba

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2 Cdo 11/2007 Prameň: ASPI

Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. Naliehavý právny záujem

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Cdo 205/2007 Prameň: ASPI

Závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Cdo 218/2007 Prameň: ASPI

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Sžo 153/2010 Prameň: ASPI

Poskytovanie odstupného podľa vyhlášky č. 19/1991 Zb.. Kolektívna zmluva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2 M Cdo 11/2007 Prameň: ASPI

Zrušenie fiktívneho rozhodnutia obce

Krajský súd Nitra Spzn: 11S/84/2013 Prameň: ASPI

Preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia. Sprístupnenie informácií

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 260/2014 Prameň: ASPI

Preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia. Žiadosť o poskytnutie informácie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Sži/4/2014 Prameň: ASPI

Sprístupnenie informácií. Podanie neurobené technicky vykonateľným spôsobom

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Sži/16/2014 Prameň: ASPI

Slobodný prístup k informáciam, fiktívne rozhodnutie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sži/7/2013 Prameň: ASPI

Právo na informácie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Sži/4/2014 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.