Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2022

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2022

Peňažné fondy a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upriamime pozornosť na vykonávanie základnej finančnej kontroly pri finančných operáciách, ktorými sú tvorba a použitie peňažných fondov. Obec má právo vytvárať peňažné fondy a má povin...

Základný rámec vnútorného predpisu za oblasť účtovnej konsolidácie v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Podobne ako pri procese zostavovania individuálnej účtovnej závierky, aj pri procese zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné, aby boli jednotlivé kroky a zodpovednosti jednoznačne...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, fax: (02) 58 10 20 18; IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková.
Odborný garant: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk;

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 99 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače:  6. 6. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 2283/08
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia) a ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.