Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 1/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
1/2021

Zodpovednosť za neoprávnené nakladanie s odpadom - priestupok alebo trestný čin?

JUDr. Dominika Kučerová, PhD., Okresná prokuratúra, Považská Bystrica

V súčasnej dobe sa stále častejšie stretávame s protiprávnymi činmi proti životnému prostrediu. Na jednej strane sa rôzne aktivistické a neziskové organizácie snažia presadiť čo najvyššiu ochranu ž...

Rakúsky model triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov ako vzor pre Slovensko?

Mag. Annamária Tóthová Mgr. Adam Oleš, Eversheds Sutherland,advokátska kancelária, s.r.o.

Na Slovensku sa dlhodobo diskutuje o efektívnosti a vhodnosti nastavenia systému triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov a celého systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, pr...

Ako môže mechanicko-biologická úprava odpadu pomôcť znížiť množstvo skládkovaného odpadu?

Mgr. Marián Kobolka, JRK Slovensko, s. r. o.

V odpadovom hospodárstve nastáva na Slovensku revolúcia. Súvisí to s približovaním cieľov, ktoré máme v tejto oblasti stanovené. Najbližším je povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského biologicky...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 18. 1. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.