Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

ROPO redakcia

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Sčítanie vykonajú sčítací komisári; ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Za výkon činnosti...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, jeho evidencia a kontrola

Irena Bubeníková

Miestne dane, ktoré spravujú obce, upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p (ďalej len „zákon o miestnych da...

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám a súvisiacich predpisov

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Vláda SR v auguste 2010 prijala programové vyhlásenie Vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014, v ktorom sa uvádza, že: „Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek na...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.