Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 3/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
3/2023

Recyklácia a opätovné použitie skla

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje podmienky pre procesy triedenia, recyklácie a opätovného použitia skla. Zároveň porovnáva súčasný stav a mieru recyklácie v Európe a v Spojených štátoch amerických. Autor sa zam...

Ako sa zorientovať v označovaní obalov

Mgr. Mária Trošanová, PhD.

Označovanie je pri obaloch, z ktorých následne vzniká odpad, stále viac skloňovaná téma. Každý "účastník" reťazca od vzniku obalu po jeho zhodnotenie, opätovné použitie či zneškodnenie však pod ozn...

Miera vytriedenia v jednotlivých obciach a jej vplyv na produkciu zmesového komunálneho odpadu

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

Mesiac február je pre všetkých držiteľov odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. spojený s ohlasovaním údajov z evidencie o druhoch a množ...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
3/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková

Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 15. 3. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.