Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z legislatívy

Zmena financovania originálnych školských kompetencií v obci

V príspevku sa budeme venovať novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša zmeny vo financovaní originálnych školských kompete...

Zmeny v územnej samospráve v súvislosti s ochorením Covid-19

Pandémia spôsobená koronavírusom Covid-19 má veľa rozmerov. Pandémia zasahuje do všetkých oblastí života človeka, jeho rodiny, jeho práce a zamestnania, podnikania, do života a fungovania štátu, ale aj územnej samosprávy. Štát musel reagovať na fa...

Základné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk od 1. januára 2020

Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Novela postupov účtovania štátnej správy a samosprávy pre rok 2019

Postupy účtovania v organizáciách štátnej správy a samosprávy sú upravené v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrením Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podr...

Novela zákona o finančnej kontrole účinná od 1. januára 2019

Príspevok sa venuje zmenám zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“), a to od schválenia najnovšej novely zákona s účinnosťou od 1. januára 2019...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály