Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 4/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
4/2019

Nové povinnosti hlavných kontrolórov miest a obcí

Peter Konečný

Príspevok má za cieľ upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zá...

Oprava chyby vo všeobecnom záväznom nariadení

Ladislav Briestenský

Schválili sme VZN s údajmi, ktoré nie sú správne (technickou chybou pri príprave znenia VZN). Akým spôsobom je možné urobiť nápravu?

Občianskoprávne a iné námietky

JUDr. Jana Gallová

Pri výkone pôsobnosti obcí a miest ako stavebných úradov je dôležité rozlišovať, akú námietku vznesie účastník konania uskutočňovaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.