Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2011

Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fond...

Kontrola výkazov individuálnej účtovnej závierky ROPO a obcí

Ing. Peter Ivánek

Pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce sa blíži opäť čas zostavovania individuálnej účtovnej závierky a termín jej predloženia. Účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z....

Postup správcu dane pri výkone daňovej kontroly

Ing. Katarína Skalová

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.