Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pripravili sme pre vás balíček "Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve". Balíček obsahuje nasledujúce vzory: Postúpenie listu zo strany zodpovednej osoby smerovaného inému orgánu verejnej správy Korešpondenčný list zodpovednej osoby, ktorý s...

Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Subjekt územnej samosprávy za účelom zabezpečenia riadneho uplatňovania ustanovenia § 47a zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. a ustanovení § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode in...

Smernica pre výkon finančnej kontroly

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica pre výkon finančnej kontroly je spracovaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poslednú novelizáciu zákona č. 357/2015 Z. z. – ...

Smernica o vedení účtovníctva

Kategória: Účtovníctvo Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ra...

Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zjednodušená smernica je spracovaná na podmienky subjektu územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ...

Smernica o obehu účtovných dokladov

Kategória: Účtovníctvo Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Interný akt riadenia (ďalej v texte vzorovej smernice len „organizácia“ alebo „účtovná jednotka“)  je vypracovaný podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a podľa opatrenia Ministe...

Písomný pokyn na zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

Kategória: BOZP

Dokument je vytvorený spoločnosťou BOZPO, s. r. o. Účelom písomného pokynu pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase je stanoviť opatrenia a podmienky protipožiarnej bezpečnosti.

Rozhodnutie o povolení používať miestnu komunikáciu obce na parkovacie účely

Kategória: Vzory Autor/i: Nové ASPI

Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätiho...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.