Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Smernica o nahliadaní do osobného spisu zamestnanca

Kategória: Smernice Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Osobný spis zamestnanca predstavuje súčasť základnej personálnej dokumentácie. Spravidla obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom tohto zamestnanca. Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva, ale aj mnohé ďalšie do...

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti - vzor

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Od 1. septembra 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá (okrem iného) priniesla pre ustanovených zamestnávateľov povinnosť prijať vnútorný syst...

Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pripravili sme pre vás balíček "Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve". Balíček obsahuje nasledujúce vzory: Postúpenie listu zo strany zodpovednej osoby smerovaného inému orgánu verejnej správy Korešpondenčný list zodpovednej osoby, ktorý s...

Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Subjekt územnej samosprávy za účelom zabezpečenia riadneho uplatňovania ustanovenia § 47a zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. a ustanovení § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode in...

Smernica pre výkon finančnej kontroly

Kategória: Smernice Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica pre výkon finančnej kontroly je spracovaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poslednú novelizáciu zákona č. 357/2015 Z. z. – ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.