Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom - VZOR

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom sa uzatvorí v súlade s § 191 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Dohoda o sporných nárokoch - vzor

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dohoda o sporných nárokoch sa uzatvára v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ - vzor

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je obec povinná určiť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) pre zriaďovateľov ...

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra samosprávneho kraja

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „...

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovn...

Pracovný poriadok

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovný poriadok je základným interným dokumentom zamestnávateľa, ktorý môže vydať podľa § 84 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. V prípade zamestnávateľov pôsobiacich pri výkone práce vo verejnom záujme môžu títo zamestnáva...

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom rôzne výhody, benefity. Medzi najčastejšie patrí napr. prispievanie na stravovanie vo väčšej miere než upravuje legislatíva, prispievanie na kultúru, či zavedenie pružného pracovného času.

Smernica o kontrole OTP režimu na pracovisku

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Záznam o poučení poverených osôb

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Záznam o spracovateľských činnostiach zamestnávateľa

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V súvislosti so zavedením kontroly OTP u zamestnancov za účelom vstupu na pracovisko a takýmto spracúvaním osobných údajov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť: plnenie informačnej povinnosti smerom k dotknutým osobám podľa čl. 13 nariadenia GDRP,...

Pracovná zmluva pre výkon práce vo verejnom záujme

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Ide o pracovnoprávne vzťahy pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov. Hoci sa na pracovnoprávne vzťahy zamestna...

Odstúpenie od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v § 19 ustanovuje, že „Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej ok...

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra obce

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Po zvolení mu vzniká nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou, pričom pracovnú zmluvu v mene obce podpisuje starosta. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ob...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.