Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2016

Záverečný účet obce – účtovanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa zameriame na problematiku, ktorá je aktuálna v prvých mesiacoch rozpočtového roka a úzko súvisí so spracovaním záverečného účtu obce. Budem sa snažiť odpovedať na časté otázky súvisi...

Administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste v podmienkach územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je informovať o vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení n...

Postup obce pri nesprávne vyrubenej dani z pozemkov

Ing. Klára Klabníková

Obec vo VZN uviedla sadzbu dane z pozemkov v jednotlivej časti obce vyššiu, ako ustanovuje § 8 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čím poruš...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.